Jaarwerk 2022

De focus van de activiteiten van Lilacafonds Nederland ligt op conservering van de collectie en de registratie van nieuwe items.

Uit de balans blijkt dat Lilacafonds Nederland alleen vlottende activa in bezit heeft. Deze post vlottende activa wordt onderverdeeld in een stamkapitaal en werkkapitaal. Statutair is vastgelegd dat het stamkapitaal dient om het werkkapitaal te ondersteunen. Met het werkkapitaal kunnen kosten gefinancierd worden die door de stichting ten behoeve van zijn doelstelling gemaakt worden.

Het resultaat over 2022 is negatief en bedraagt € -16.650,35. Dit negatieve resultaat komt voort uit de waardevermindering van de beleggingen. Zoals bekend is 2022 een slecht jaar voor beleggingen geweest. Het resultaat wordt onttrokken aan het werkkapitaal. In het beleidsplan is opgenomen dat het stamkapitaal elk jaar, wanneer het resultaat het toelaat, geïndexeerd wordt met de inflatiecorrectie. De indexatie conform het CPI (consumentenprijsindex) over 2022 is 10% oftewel € 13.145,60. Er is besloten de indexatie niet toe te passen op het stamkapitaal gezien de ongewoon hoge inflatie en het negatieve effect van verrekening op het werkkapitaal. Het stamkapitaal blijft hierdoor € 131.456,00. Het werkkapitaal bedraagt € 17.008,48.

De inkomsten bestaan uit de verkoop van een suprolo van papier-maché van € 2.300,00, een schenking van € 2.500 en rente-opbrengst van € 2,90. Hiermee bedragen de inkomsten in totaal: € 4.802,90.

De kosten die Lilacafonds Nederland maakt zijn gering en vooral gebaseerd op uitbreiding en conservering van de collectie en fondswerving. Veel artikelen voor de collectie worden geschonken en er is dit jaar € 15,00 uitgegeven voor uitbreiding van de collectie. De voorraad aan conserveringsmiddelen is zodanig, dat extra aankopen niet nodig zijn geweest. De bedrijfskosten bestaan uit een onkostenvergoeding voor het gebruik van kantoor- en archiefruimtes ad € 600,00 en uitgaven voor bankkosten, kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen ten bedrage van € 385,11. Het totaal aan kosten over 2022 bedraagt € 1.000,11.

Door de negatieve ontwikkelingen op de beleggingsmarkten is er dit jaar een negatief resultaat op inkomsten uit beleggingen van € 20,453,14.

Ⓔ Estare: Suprolo, Sant Julià de Lòria. All rights reserved.