Jaarwerk 2020

De focus van de activiteiten van Lilacafonds Nederland ligt op conservering van de collectie en de registratie van nieuwe items.

In de balans is te zien dat Lilacafonds Nederland alleen vlottende activa in bezit heeft. Deze post vlottende activa wordt onderverdeeld in een stamkapitaal en werkkapitaal. Statutair is vastgelegd dat het stamkapitaal alleen dient om het werkkapitaal te ondersteunen. Met het werkkapitaal kunnen kosten gefinancierd worden die door de stichting ten behoeve van zijn doelstelling gemaakt worden. Het stamkapitaal op 31 december 2020 bedraagt € 128.000,00. Het werkkapitaal bestaat uit € 30,441,70.

Het resultaat over 2020 is positief en bedraagt € 837,45. Dit positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de resultaten van de beleggingen. Het resultaat wordt toegevoegd aan het werkkapitaal.
In het beleidsplan is opgenomen dat het stamkapitaal elk jaar, wanneer het resultaat het toelaat, geïndexeerd wordt met de inflatiecorrectie. De indexatie conform het CPI (consumentenprijsindex) over 2020 is 1,3% oftewel € 1.664,00. Omdat het positieve resultaat de inflatiecorrectie niet dekt, wordt besloten het stamkapitaal niet te indexeren.

De kosten die Lilacafonds Nederland maakt zijn gering en vooral gebaseerd op uitbreiding en conservering van de collectie en fondswerving. Veel artikelen voor de collectie worden geschonken waardoor de kosten voor uitbreiding van de collectie laag zijn. De kosten voor uitbreiding collectie in 2020 ad € 30,00 betreft de aanschaf van cd’s. De voorraad aan conserveringsmiddelen is zodanig, dat extra aankopen niet nodig zijn geweest.

Er zijn geen activiteiten geweest op het gebied van fondswerving en daarom zijn er ook geen kosten of baten op dit gebied.

De bedrijfskosten bestaan uit een onkostenvergoeding voor het gebruik van kantoor- en archiefruimtes ad € 2.100,00 en uitgaven voor bankkosten, kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen ten bedrage van € 669,02.

Het totaal aan kosten over 2020 bedraagt € 2.799,02.

Door de positieve ontwikkelingen op de beleggingsmarkten is er dit jaar een positief resultaat op inkomsten uit beleggingen van € 3.604,08. Gedurende 2020 is Lilacafonds Nederland gewijzigd van beleggingsfonds. Deze wijziging heeft geen invloed op het beleggingsresultaat. Inkomsten uit rente bedraagt € 32,39. Het totaal van de inkomsten komt daarmee op € 3.636,47.