Jaarwerk 2021

De focus van de activiteiten van Lilacafonds Nederland ligt op conservering van de collectie en de registratie van nieuwe items.

In de balans is te zien dat Lilacafonds Nederland alleen vlottende activa in bezit heeft. Deze post vlottende activa wordt onderverdeeld in een stamkapitaal en werkkapitaal. Statutair is vastgelegd dat het stamkapitaal alleen dient om het werkkapitaal te ondersteunen. Met het werkkapitaal kunnen kosten gefinancierd worden die door de stichting ten behoeve van zijn doelstelling gemaakt worden.

Het resultaat over 2021 is positief en bedraagt € 6,268,66. Dit positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de resultaten van de beleggingen. Het resultaat wordt toegevoegd aan het werkkapitaal.
In het beleidsplan is opgenomen dat het stamkapitaal elk jaar, wanneer het resultaat het toelaat, geïndexeerd wordt met de inflatiecorrectie. De indexatie conform het CPI (consumentenprijsindex) over 2021 is 2,7% oftewel € 3,456,00. Besloten wordt om dit bedrag toe te voegen aan het stamkapitaal.
Hiermee komt het stamkapitaal op € 131.456,00.
Het werkkapitaal bedraagt € 33.658,82.

De kosten die Lilacafonds Nederland maakt zijn gering en vooral gebaseerd op uitbreiding en conservering van de collectie en fondswerving. Veel artikelen voor de collectie worden geschonken en dit jaar zijn er geen kosten voor gemaakt voor uitbreiding van de collectie. De voorraad aan conserveringsmiddelen is zodanig, dat extra aankopen niet nodig zijn geweest.

Er zijn geen activiteiten geweest op het gebied van fondswerving en daarom zijn er ook geen kosten of baten op dit gebied.

De bedrijfskosten bestaan uit een onkostenvergoeding voor het gebruik van kantoor- en archiefruimtes ad € 1.600,00 en uitgaven voor bankkosten, kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen ten bedrage van € 418,14.

Het totaal aan kosten over 2021 bedraagt € 2,018,14.

Door de positieve ontwikkelingen op de beleggingsmarkten is er dit jaar een positief resultaat op inkomsten uit beleggingen van € 8,285,30. Aan rente-inkomsten is € 1,50 ontvangen. Het totaal van de inkomsten komt daarmee op € 8,286,80.