Jaarwerk 2019

De focus van de activiteiten van Lilacafonds Nederland ligt vooral op conservering van de collectie en de registratie van nieuwe items.

In de balans is te zien dat Lilacafonds Nederland alleen vlottende activa in bezit heeft. Deze post vlottende activa wordt onderverdeeld in een stamkapitaal en werkkapitaal. Statutair is vastgelegd dat het stamkapitaal alleen dient om het werkkapitaal te ondersteunen. Met het werkkapitaal kunnen kosten worden gefinancierd die door de stichting ten behoeve van zijn doelstelling gemaakt worden. Het stamkapitaal op 31 december 2019 bedraagt €128.000,00. Het werkkapitaal bestaat uit €29.574,25.

Het resultaat over 2019 is positief en bedraagt €10.224,77. Dit positieve resultaat is voornamelijk te danken aan de goede resultaten van de beleggingen. Het resultaat wordt toegevoegd aan het werkkapitaal. In het beleidsplan is opgenomen dat het stamkapitaal elk jaar, wanneer het resultaat het toelaat, geïndexeerd wordt met de inflatiecorrectie. De indexatie conform het CPI (consumentenprijsindex) over 2019 is 2,63% oftewel €3.136,64. In verband met mogelijke schommelingen op de beleggingsmarkt heeft het bestuur besloten pas in de bestuursvergadering van oktober 2020 te besluiten of het stamkapitaal wordt verhoogd met €3.000 tot €131.000,00.

De kosten die Lilacafonds Nederland maakt zijn gering en vooral gebaseerd op uitbreiding en conservering van de collectie en fondswerving. Veel artikelen voor de collectie worden geschonken waardoor de kosten voor uitbreiding van de collectie laag zijn. De kosten voor uitbreiding collectie in 2019 ad €42,50 betreft een abonnement op een periodieke uitgave. De voorraad aan conserveringsmiddelen is zodanig, dat extra aankopen niet nodig zijn geweest.

De bedrijfskosten bestaan uit een onkostenvergoeding voor het gebruik van kantoor- en archiefruimtes ad €600,00 en uitgaven voor bankkosten, kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen ten bedrage van €917,39.

Het totaal aan kosten over 2019 bedraagt €1.654,89.

Door de positieve ontwikkelingen op de beleggingsmarkten is er dit jaar een positief resultaat op inkomsten uit beleggingen van €10.874,93. Inkomsten uit rente bedraagt €54,73. Tezamen met de inkomsten uit fondswerving komt daarmee het totaal aan inkomsten uit op €11.879,66.

De baten bestaan uit rente-opbrengsten. Het totaal aan rente-opbrengsten bedraagt € 115,31.