Jaarwerk 2018

De focus van activiteiten van Lilacafonds Nederland ligt vooral op registratie en conservering van de collectie.

In de balans is te zien dat Lilacafonds Nederland alleen vlottende activa in bezit heeft. Deze post vlottende activa wordt onderverdeeld in een stamkapitaal en werkkapitaal. Statutair is vastgelegd dat het stamkapitaal alleen dient om het werkkapitaal te ondersteunen. Met het werkkapitaal kunnen kosten gefinancierd worden die door de stichting ten behoeve van zijn doelstelling gemaakt worden. Het stamkapitaal op 31 december 2018 bedraagt € 128.000,00. Het werkkapitaal bestaat uit € 19.349,48.

Het resultaat over 2018 is negatief en bedraagt – € 3.343,78. In het beleidsplan is opgenomen dat het stamkapitaal elk jaar, wanneer het resultaat het toelaat, geïndexeerd wordt met de inflatiecorrectie. Gezien het negatieve resultaat wordt er geen inflatiecorrectie toegepast op het stamkapitaal.

De kosten die Lilacafonds Nederland maakt zijn gering en vooral gebaseerd op uitbreiding en conservering van de collectie en fondswerving. Veel artikelen voor de collectie worden geschonken waardoor de kosten voor uitbreiding van de collectie laag zijn. De kosten voor uitbreiding collectie in 2018 ad € 42,50 betreft een abonnement op een periodieke uitgave. De voorraad aan conserveringsmiddelen is zodanig, dat extra aankopen niet nodig zijn geweest.

Er zijn geen activiteiten geweest op het gebied van fondswerving en daarom zijn er ook geen kosten of baten op dit gebied.

De bedrijfskosten bestaan uit een onkostenvergoeding voor het gebruik van kantoor- en archiefruimtes ad € 1.265,00 en uitgaven voor bankkosten, kantoorartikelen en huishoudelijke artikelen ten bedrage van € 761,70.

Er is een nieuwe printer aangeschaft. Met de reguliere beveiligingskosten en kosten voor webhosting, komen de uitgaven voor ict daarmee op € 202,22.

Het totaal aan kosten over 2018 bedraagt € 2.069,20.

In het vierde kwartaal 2018 daalden de koersen van beleggingen wereldwijd. Hierdoor is het beleggingsresultaat over 2018 negatief, zijnde – € 1.389,89.

De baten bestaan uit rente-opbrengsten. Het totaal aan rente-opbrengsten bedraagt € 115,31.