Doelstelling

Het Lilacafonds is een middel om alles van de wetenschap lilaca te bewaren en ook levend te houden. Het Lilacafonds is zoiets als een USB-stick, waarop alle verworven kennis over de lilaca bewaard blijft, zodat deze kennis kan worden doorgegeven aan diegenen die nu of in de toekomst bezig willen zijn met lilaca.

 

Het Lilacafonds verwezenlijkt deze doelstelling door:

 1) Het verkrijgen en conserveren van manuscripten, publicaties, kunst, goederen, en verder alle andere zaken, voor zover te beschouwen als erfgoed van de wetenschap lilaca, en zo nodig het beheren hiervan.

2) Het beschermen en/of beheren van auteursrechten of andere rechten die door overeenkomst of door erflating aan de stichting zijn overgedragen.

3) Het veiligstellen en zo nodig stichten van fondsen en fundaties om bekendheid te geven aan genoemde zaken.

4) Het verrichten van al datgene wat er toe bijdraagt dat de doelstelling van het fonds kan worden bereikt.

5) Het eventueel in andere landen oprichten van en samenwerken met stichtingen of soortgelijke rechtspersonen die ten doel hebben een bredere bekendheid te geven aan de wetenschap lilaca.

 
Geldmiddelen worden verkregen uit schenkingen, erfstellingen, legaten en donaties. Het Lilacafonds heeft geen werknemers in dienst. Alle financiĆ«le middelen van het Lilacafonds worden voor 100% aangewend voor de realisering van de doelstelling.